Integritetspolicy

Vi på GIAB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Godsinlösen Nordic AB (org.nr 556791-2356) ("GIAB" ”Returhuset”, "vi" eller "oss") som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Godsinlösen Nordic AB
Handelsvägen 18, 24534, Staffanstorp

Tel.nr 046-271 88 00
E-mail: Info@Godsinlosen.se

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du anmäler ett försäkringsärende hos ditt försäkringsbolag och blir hänvisad till oss eller lägger en order för våra produkter eller tjänster. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn, språk och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress;
 • Personnummer;
 • IP-adress, geografisk lokation, typ av webbläsare;
 • Köphistorik;
 • Leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation; samt
 • Annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • GIABs hemsida, t.ex. när du kontaktar oss via våra kontaktformulär;
 • Returhusets hemsida, till exempel när beställer en produkt, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information;
 • När du kontaktar oss via e-post, sms eller telefon och är i kontakt med vår kundtjänst;
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
 • Från tredje parter i form av exempelvis adressleverantörer, försäkringsbolag eller andra partners; eller
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

 

För att administrera vår relation till dig, inklusive för att behandla dina beställningar och returer, kontakta dig med leveransbesked eller vid problem med leverans och för att hantera försäkringsärenden.

Fullgörande av avtal

För att administrera vår relation med våra samarbetspartners och leverantörer.

Intresseavvägning
GIABs berättigade intresse av att administrera relationen med det företag du representerar.

För att undersöka användningen av vår hemsida.

Intresseavvägning

GIABs berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra vår hemsida.


För att tillhandahålla uppgifter på din begäran, t.ex. utskick av offertförslag eller för att besvara frågor via e-post eller i kundtjänst.

Intresseavvägning
Ditt och GIABs berättigade intresse av att tillgodose din begäran.


För att marknadsföra våra produkter och tjänster genom t.ex. utskick av generell information, marknadsföringsmeddelanden och inbjudningar till events.

Intresseavvägning
GIABs berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster.

För att skicka ut kundundersökningar.

Intresseavvägning
GIABs berättigade intresse av att utvärdera och förbättra vår kundtjänst samt våra produkter och tjänster.


För att skicka ut nyhetsbrev.

Samtycke

 För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

 Fullgöra våra rättsliga förpliktelser Exempelvis våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Intresseavvägning
GIABs berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

 

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att GIAB ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till GIAB. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, telefonisystem, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster, faktureringsbolag samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att GIAB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

VILKA LÄNDER ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Utöver vad som uttryckligen anges nedan behandlar vi endast dina personuppgifter inom EU/EES.
Vissa av GIABs IT-leverantörer har sin verksamhet utanför EU/EES. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har GIAB säkerställt att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES, genom att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES såsom t.ex. att tillämpa av EU kommissionen beslutade standardavtalsklausuler.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi på GIAB arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med GIAB

Kommunikation: Om du har kontakt med GIAB via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Rättslig skyldighet: GIAB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

 

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att GIABs behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse har du rätt göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan antingen påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller behöver uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.
 • Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att GIABs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på GIABs & Returhusets hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

SKICKGRADERING

NY
PRODUKT

Produkten är helt ny, aldrig använd. Batterikapacitet 100%

Exempel:

 • Utgånget sortiment eller modell.
 • Överskottslager.

NYSKICK

Produkten kan ha använts men är nästan omöjlig att urskilja från en ny produkt. 100% funktionell. 

Exempel:

 • Produkter som använts tidigare men som tagits väl hand om.
 • Rekonditionerad produkt i nyskick, funktionstestad.
 • Ej använda produkter med trasig eller öppnad kartong, kan ha märken efter uppackning

MYCKET

BRA SKICK

Använd produkt i mycket bra skick. Produkten har ett högt helhetsintryck och är 100% funktionell.

Minimalt med slitage, vilket kan ses vid noga inspektion - mindre kosmetiska skador (ex repor, kantstöttning).


BRA SKICK

Använd produkt i bra skick. Normalt slitage med tydliga tecken på användning.

Kan förekomma kosmetiska repor i form av repor eller kantstöttning. 100% funktionell.


OKEJ SKICK

Använd produkt i okej skick. Produkten har tydliga spår av användning.

Funktionstestad med okej kapacitet. Produkten kan behöva fixas till för att uppnå full funktion.

Kosmetiska repor eller bulor. Lättare skador kan förekomma så som sprucket glas (mobiltelefoner), mindre tekniska defekter eller hål i textilier/kläder.


DÅLIGT SKICK

Allvarliga tekniska och/eller funktionella defekter.

Produkten behöver fixas till för att uppnå full funktion.


SALVAGE

För reservdelar och/eller återvinning.