Sekretess och Cookie Policy

Integritetspolicy
Information om GDPR

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig, från vilket försäkringsbolag eller annan part vi får uppgifterna från.

Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information. Vi anger vilken typ av information vi behandlar med exempel, för att underlätta din förståelse.

 

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund. Detta så att vi kan ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av skadeersättning).

 

Personlig information

Namn, adress, kontaktuppgifter.

 

Finansiell information och kontouppgifter

Bankkontonummer och kontouppgifter.

 

Övrigt

Telefon och videoinspelningar

Vi spelar inte in telefonsamtal mellan dig och våra anställda.

 

Din kontakt med oss

Mejl, Telefon och via våra Sociala Medier.

 

Information från sociala media

Information publicerad i sociala media (t.ex. kunders meddelanden från Facebook).

 

Information från externa källor

För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell hämtar vi in kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

 

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi får ta del av uppgifter från dig som du angivit vid ditt köp.

 

Användande av våra tjänster, webbsidor och information publicerad på sociala medier

Exempel: Vi använder nätidentifierare (cookies) när du använder våra tjänster och besöker våra websidor. Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig. Läs mer om vår användning av nätidentifierare här: Om cookies

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga försäkringsverksamhet för dig och våra andra kunder. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.

 

Hantera vår relation med dig

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig.

 

Garantiärenden

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vår plikt mot dig som kund i de fall det blir aktuellt med nyttjande av garantin vi tillhandahåller.

 

Upphämtning av egendom

Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna hämta upp den skadade egendomen och/eller returnera en produkt.

 

Utveckling och kvalitet

Vi använder personuppgifter för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar.

 

Myndighetsrapportering

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

 

Upprättande av statistik

Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och utveckling av våra tjänster.

 

 

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Till exempel information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning.

 

 • Du kan ha gett oss ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas för vissa ändamål. Du har i sådant fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.

 

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intressen under förutsättning att din integritet är tillräckligt skyddad. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra IT-system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss.

 

 

Informationssäkerhet och gallring

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet och som uppfyller vid var tid nödvändiga krav enligt gällande rätt. För det fall vi anlitar någon annan part utanför If för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

 

Hur vi delar personuppgifter med andra

Som samarbetspartner till försäkringsbolag tillämpar vi sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

 

Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

 

 • Banker och finansbolag - för betalningsadministration.
 • Myndigheter och nämnder – vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;
 • Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår skadereglering för att erbjuda dig ytterligare tjänster;
 • IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster.

 

 

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

Vi vill hantera personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan få tillgång till viss information genom och för det fall du önskar ytterligare information har du rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att maila forsaljning@returhuset.se Du har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

 

Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.

 

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

 

Vem du kan kontakta

Vi tar emot mejl på info@godsinlosen.se eller via post till Godsinlösen Nordic AB, Box 842, 245 18 Staffanstorp.

 

 

Användarvillkor

När du använder och utnyttjar Godsinlösen Nordic ABs webbplats (www.godsinlosen.se ) bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

 

Godsinlösen Nordic AB strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Trots detta kan felaktiga eller ofullständiga uppgifter förekomma. Allt material som finns tillgängligt via denna webbplats är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer, om det inte uttryckligen framgår. Godsinlösen Nordic AB garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig.

 

Godsinlösen Nordic AB frånsäger sig allt ansvar för fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet. Godsinlösen Nordic AB tar inte heller något ansvar för innehållet på eventuella externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser ansvarar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Godsinlösen Nordic AB tar inte ansvar för bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.

 

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Rättsinnehavare Godsinlösen Nordic AB, med organisationsnummer 556791-2356. Det är inte tillåtet att reproducera, publicera eller distribuera varumärken och logotyper i Godsinlösen Nordic ABs ägo utan Godsinlösen Nordic ABs skriftliga medgivande.

 

SKICKGRADERING

NY
PRODUKT

Produkten är helt ny, aldrig använd. Batterikapacitet 100%

Exempel:

 • Utgånget sortiment eller modell.
 • Överskottslager.

NYSKICK

Produkten kan ha använts men är nästan omöjlig att urskilja från en ny produkt. 100% funktionell. 

Exempel:

 • Produkter som använts tidigare men som tagits väl hand om.
 • Rekonditionerad produkt i nyskick, funktionstestad.
 • Ej använda produkter med trasig eller öppnad kartong, kan ha märken efter uppackning

MYCKET

BRA SKICK

Använd produkt i mycket bra skick. Produkten har ett högt helhetsintryck och är 100% funktionell.

Minimalt med slitage, vilket kan ses vid noga inspektion - mindre kosmetiska skador (ex repor, kantstöttning).


BRA SKICK

Använd produkt i bra skick. Normalt slitage med tydliga tecken på användning.

Kan förekomma kosmetiska repor i form av repor eller kantstöttning. 100% funktionell.


OKEJ SKICK

Använd produkt i okej skick. Produkten har tydliga spår av användning.

Funktionstestad med okej kapacitet. Produkten kan behöva fixas till för att uppnå full funktion.

Kosmetiska repor eller bulor. Lättare skador kan förekomma så som sprucket glas (mobiltelefoner), mindre tekniska defekter eller hål i textilier/kläder.


DÅLIGT SKICK

Allvarliga tekniska och/eller funktionella defekter.

Produkten behöver fixas till för att uppnå full funktion.


SALVAGE

För reservdelar och/eller återvinning.